فرودگاه بین المللی قشم 076-35335040
جامعه هتلداران قشم076-35224460
ستاد اسکان آموزش و پرورش قشم076-35227461
ستاد اسکان آموزش و پرورش درگهان076-35265222
ستاد اسکان آموزش و پرورش سوزا076-35347760
ستاد دایمی تسهیلات سفرهای قشم076-35241119
دفتر ستاد اجرایی خدمات سفر قشم076-35240820
اورژانس115
بیمارستان پیامبر اعظم(ص)076-35212530-4
بیمارستان خلیج فارس قشم076-35362701-2
درمانگاه شبانه روزی شهید دارا076-35249374
مرکز سلامت جامعه (شهید ذاکری)076-35222759
پایگاه سلامت شهری076-35223531
مرکز سلامت جامعه رمکان076-35277430
مرکز سلامت جامعه درگهان076-35262555
مرکز بهداشتی درمانی لافت076-35372300
داروخانه شبانه روزی بیمارستان پیامبر اعظم076-35212550
داروخانه شبانه روزی شهید دارا076-32627421
داروخانه شبانه روزی دکتر آهنگ076-35228055
داروخانه دکتر نیکو076-35222976
داروخانه دکتر امینی076-35220361
داروخانه دکتر رحیمی076-35223891
شهرداری قشم076-35220100
فرمانداری شهرستان قشم076-35225312
اداره بنادر و کشتیرانی قشم076-35241134
اداره هواشناسی جزیره قشم076-35241045
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم076-35242271-3
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری076-35252350
مدیریت امور شهری ، روستایی و اصناف076-35252521
صدور برگ سبز076-35252439
اداره برق قشم076-35225555
مرکز مخابرات قشم076-35242121
اداره کل گمرک و ترانزیت076-35240912
مدیریت امور بازرگانی و اصناف076-35241787
اسکله شهید حقانی بندرعباس076-32237783
اسکله شهید ذاکری قشم076-35225536
اسکله بندر لافت076-35252423
اسکله بندر بهمن076-35252313
امداد خودرو سایپا076-352290-2
مجتمع ستاره076-35242116
مجتمع پردیس076-35240457
مجتمع فردوسی076-35240410
مجتمع خلیج فارس076-35242531
مجتمع مرجان076-35242201
بازار قدیم076-35227562
سیتی سنتر076-35246115
پارک کروکودیل نوپک قشم076-35246279
فرودگاه بین المللی قشم 076-35335040
جامعه هتلداران قشم076-35224460
ستاد اسکان آموزش و پرورش قشم076-35227461
ستاد اسکان آموزش و پرورش درگهان076-35265222
ستاد اسکان آموزش و پرورش سوزا076-35347760
ستاد دایمی تسهیلات سفرهای قشم076-35241119
دفتر ستاد اجرایی خدمات سفر قشم076-35240820
اورژانس115
بیمارستان پیامبر اعظم(ص)076-35212530-4
بیمارستان خلیج فارس قشم076-35362701-2
درمانگاه شبانه روزی شهید دارا076-35249374
مرکز سلامت جامعه (شهید ذاکری)076-35222759
پایگاه سلامت شهری076-35223531
مرکز سلامت جامعه رمکان076-35277430
مرکز سلامت جامعه درگهان076-35262555
مرکز بهداشتی درمانی لافت076-35372300
داروخانه شبانه روزی بیمارستان پیامبر اعظم076-35212550
داروخانه شبانه روزی شهید دارا076-32627421
داروخانه شبانه روزی دکتر آهنگ076-35228055
داروخانه دکتر نیکو076-35222976
داروخانه دکتر امینی076-35220361
داروخانه دکتر رحیمی076-35223891
شهرداری قشم076-35220100
فرمانداری شهرستان قشم076-35225312
اداره بنادر و کشتیرانی قشم076-35241134
اداره هواشناسی جزیره قشم076-35241045
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم076-35242271-3
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری076-35252350
مدیریت امور شهری ، روستایی و اصناف076-35252521
صدور برگ سبز076-35252439
اداره برق قشم076-35225555
مرکز مخابرات قشم076-35242121
اداره کل گمرک و ترانزیت076-35240912
مدیریت امور بازرگانی و اصناف076-35241787
اسکله شهید حقانی بندرعباس076-32237783
اسکله شهید ذاکری قشم076-35225536
اسکله بندر لافت076-35252423
اسکله بندر بهمن076-35252313
امداد خودرو سایپا076-352290-2
مجتمع ستاره076-35242116
مجتمع پردیس076-35240457
مجتمع فردوسی076-35240410
مجتمع خلیج فارس076-35242531
مجتمع مرجان076-35242201
بازار قدیم076-35227562
سیتی سنتر076-35246115
پارک کروکودیل نوپک قشم076-35246279