فرودگاه بین المللی قشم  076-35335040
جامعه هتلداران قشم 076-35224460
ستاد اسکان آموزش و پرورش قشم 076-35227461
ستاد اسکان آموزش و پرورش درگهان 076-35265222
ستاد اسکان آموزش و پرورش سوزا 076-35347760
ستاد دایمی تسهیلات سفرهای قشم 076-35241119
دفتر ستاد اجرایی خدمات سفر قشم 076-35240820
اورژانس 115
بیمارستان پیامبر اعظم(ص) 076-35212530-4
بیمارستان خلیج فارس قشم 076-35362701-2
درمانگاه شبانه روزی شهید دارا 076-35249374
مرکز سلامت جامعه (شهید ذاکری) 076-35222759
پایگاه سلامت شهری 076-35223531
مرکز سلامت جامعه رمکان 076-35277430
مرکز سلامت جامعه درگهان 076-35262555
مرکز بهداشتی درمانی لافت 076-35372300
داروخانه شبانه روزی بیمارستان پیامبر اعظم 076-35212550
داروخانه شبانه روزی شهید دارا 076-32627421
داروخانه شبانه روزی دکتر آهنگ 076-35228055
داروخانه دکتر نیکو 076-35222976
داروخانه دکتر امینی 076-35220361
داروخانه دکتر رحیمی 076-35223891
شهرداری قشم 076-35220100
فرمانداری شهرستان قشم 076-35225312
اداره بنادر و کشتیرانی قشم 076-35241134
اداره هواشناسی جزیره قشم 076-35241045
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم 076-35242271-3
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 076-35252350
مدیریت امور شهری ، روستایی و اصناف 076-35252521
صدور برگ سبز 076-35252439
اداره برق قشم 076-35225555
مرکز مخابرات قشم 076-35242121
اداره کل گمرک و ترانزیت 076-35240912
مدیریت امور بازرگانی و اصناف 076-35241787
اسکله شهید حقانی بندرعباس 076-32237783
اسکله شهید ذاکری قشم 076-35225536
اسکله بندر لافت 076-35252423
اسکله بندر بهمن 076-35252313
امداد خودرو سایپا 076-352290-2
مجتمع ستاره 076-35242116
مجتمع پردیس 076-35240457
مجتمع فردوسی 076-35240410
مجتمع خلیج فارس 076-35242531
مجتمع مرجان 076-35242201
بازار قدیم 076-35227562
سیتی سنتر 076-35246115
پارک کروکودیل نوپک قشم 076-35246279
فرودگاه بین المللی قشم  076-35335040
جامعه هتلداران قشم 076-35224460
ستاد اسکان آموزش و پرورش قشم 076-35227461
ستاد اسکان آموزش و پرورش درگهان 076-35265222
ستاد اسکان آموزش و پرورش سوزا 076-35347760
ستاد دایمی تسهیلات سفرهای قشم 076-35241119
دفتر ستاد اجرایی خدمات سفر قشم 076-35240820
اورژانس 115
بیمارستان پیامبر اعظم(ص) 076-35212530-4
بیمارستان خلیج فارس قشم 076-35362701-2
درمانگاه شبانه روزی شهید دارا 076-35249374
مرکز سلامت جامعه (شهید ذاکری) 076-35222759
پایگاه سلامت شهری 076-35223531
مرکز سلامت جامعه رمکان 076-35277430
مرکز سلامت جامعه درگهان 076-35262555
مرکز بهداشتی درمانی لافت 076-35372300
داروخانه شبانه روزی بیمارستان پیامبر اعظم 076-35212550
داروخانه شبانه روزی شهید دارا 076-32627421
داروخانه شبانه روزی دکتر آهنگ 076-35228055
داروخانه دکتر نیکو 076-35222976
داروخانه دکتر امینی 076-35220361
داروخانه دکتر رحیمی 076-35223891
شهرداری قشم 076-35220100
فرمانداری شهرستان قشم 076-35225312
اداره بنادر و کشتیرانی قشم 076-35241134
اداره هواشناسی جزیره قشم 076-35241045
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم 076-35242271-3
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 076-35252350
مدیریت امور شهری ، روستایی و اصناف 076-35252521
صدور برگ سبز 076-35252439
اداره برق قشم 076-35225555
مرکز مخابرات قشم 076-35242121
اداره کل گمرک و ترانزیت 076-35240912
مدیریت امور بازرگانی و اصناف 076-35241787
اسکله شهید حقانی بندرعباس 076-32237783
اسکله شهید ذاکری قشم 076-35225536
اسکله بندر لافت 076-35252423
اسکله بندر بهمن 076-35252313
امداد خودرو سایپا 076-352290-2
مجتمع ستاره 076-35242116
مجتمع پردیس 076-35240457
مجتمع فردوسی 076-35240410
مجتمع خلیج فارس 076-35242531
مجتمع مرجان 076-35242201
بازار قدیم 076-35227562
سیتی سنتر 076-35246115
پارک کروکودیل نوپک قشم 076-35246279